Change language

Registrera dig och få ut ytterligare av mognadstestet genom best practice-jämförelse och rekommendationer! Om du också fyller i bokkoden får du tillgång till fler case och övningar.

Digital Maturity Matrix – en arbetsmetodik som ger dig kommandot!

Digital Maturity Matrix är en arbetsmetodik som hjälper företag i digital transformation med hur de ska arbeta, vad de bör göra och när detta ska ske. Allt för att löpande maximera sin digitala konkurrenskraft.

När komplexiteten är stor och möjligheterna många är det svårt att veta vart fokus och resurser bör läggas. Fällorna är många och syftet med arbetsmetodiken är att underlätta för styrelser, vd:ar och ledningar att ta kommandot i digitalisering och att ge arbetet med digitalisering en tydlig struktur med handfasta råd och rekommendationer. Arbetsmetodiken stödjer företaget i sitt arbete med digitalisering och hjälper till att stärka både befintlig verksamhet och att utveckla nya digitala affärer. Metodiken är beprövad och fungerar för både små, medelstora och stora företag.

Metodiken hjälper till att:

  • få med alla perspektiv i företagets digitala resa,
  • skapa ett gemensamt språk,
  • förstå hur företagets karta ser ut och var det befinner sig på den (finna företagets digitala position), för att därefter kunna ta ut rätt kurs för enklast möjliga resa till företagets önskade läge – dess digitala destination,
  • ge vd och ledning kontroll utan att de ska behöva vara kontrollerande,
  • göra rätt saker och inte bara göra saker rätt, det vill säga satsa på digitala initiativ i rätt ordning och förstå att var sak har sin tid,
  • utveckla företagets digitala satsningar för att stärka både befintlig verksamhet och generera nya affärer,
  • skapa en digitalt mogen verksamhet som kontinuerligt utvecklas och där nya digitala initiativ inte känns som något annorlunda, skrämmande eller svårt utan som en naturlig del av verksamheten,
  • ge ökad effekt på de investeringar en digital transformation innebär.

De tre mognadsfaserna i en digital transformation

Vår huvudtes är att digital mognad ökar företags konkurrenskraft. Vi kallar det digital konkurrenskraft. Den digitala mognaden utvecklas genom tre faser: Mobiliseringsfas, Koordinationsfas och Accelerationsfas.

Mobiliseringsfas. Här är och bör fokus vara på att komma igång, testa och mobilisera kraft. Det betyder att man inte bör bli för detaljerad i planerna utan istället fokusera på att skapa intresse och acceptans för transformationens nödvändighet. Att kunna besvara varför den är viktig och ta fram en vision om vart företaget ska ta sig med hjälp av satsningen är viktiga delar. Den digitala satsningen är liten (se den lilla röda bollen i figuren ovan) och drivs ofta helt separat från den befintliga verksamheten (se den ljusorange bollen i figuren).

Koordinationsfas. I denna fas skapas en djupare förståelse för vad företaget gör digitalt och vad som fungerar. Här läggs extra stort fokus på hur företaget ska jobba med digitalisering. En djupare strategi för den digitala satsningen tas ofta fram och ofta byggs en specifik avdelning upp för satsningen. Detta är den svåraste mognadsfasen och den ställer höga krav på gott ledarskap då mycket friktion skapas mellan den digitala och den befintliga delen av organisationen. De bägge delarna behöver god koordinationen för att fungera väl.

Accelerationsfas. I takt med att bolaget i grunden förändrar sitt sätt att arbeta (hur) blir det allt lättare och mer naturligt att förstå och hitta rätt i företagets erbjudande och intäktsmodell, det vill säga vad. I Accelerationsfasen kan därmed allt mer fokus styras till arbetet ut mot marknaden. I denna fas skiljs inte på vad som är strategin för den digitala satsningen och vad som är strategin för den befintliga verksamheten. Det finns således en vision och en strategi som genomsyrar hela verksamheten, digitalt eller ej.

Nio digitala motorer

För att vi ska kunna förstå på vilket sätt digital mognad utvecklar ett företags konkurrenskraft kan vi inte enbart se på digital mognad på ett övergripande plan. Den behöver också brytas ner i mindre delar. Vi delar in digital mognad i nio verksamhetsområden som vi kallar för digitala motorer. Var och en av dessa motorer påverkas av digitalisering och är områden som företag behöver arbeta med för att utveckla konkurrenskraften. De nio digitala motorerna är: Värderingar, Vision & Mission, Strategiarbete, Organisation, Infrastruktur, Processer, Data & Analys, Erbjudande & Intäktsmodell, Kontaktytor och slutligen Relationer (se definitionen av motorerna i ordlistan).

De nio motorerna spänner över hela bolagets verksamhet. Allt från bolagets planer och värdegrund som sätts i Värderingar, Vision & Mission och genom Strategiarbete, vidare till de motorer där det löpande arbetet utförs och analyseras, Organisation, Processer, Infrastruktur och Data & Analys, till de tre sista motorerna som är de som ligger närmast marknad och kund, Erbjudande & Intäktsmodell, Kontaktytor samt Relationer. Var och en av motorerna har sin egen digitala mognadsresa och grunden i arbetsmetodiken är att förstå utvecklingen av motorernas mognad samt hur de hänger ihop med varandra. När denna kunskap finns på plats kan företaget prioritera och koordinera transformationsarbetet.

Den digitala mognaden hos de nio digitala motorerna bör utvecklas i en viss ordning för att löpande maximera den digitala konkurrenskraften. I Mobiliseringsfasen bör Värderingar, Vision & Mission gå före. Denna motor svarar på varför och vart. I Koordinationsfasen får hur större fokus vilket innebär de motorer som är fokuserade på det interna arbetet (Strategiarbete, Organisation, Processer, Infrastruktur samt Data & Analys). När verksamheten ställt om sitt sätt att arbeta kommer vad per automatik falla på plats och därmed alltmer fokus på motorerna riktade mot marknaden (Erbjudande & Intäktsmodell, Kontaktytor och Relationer).

*Illustrationerna är utförda av Cecilia Petterson på Pica Pica.

Hur långt har ni kommit i er transformation?

Genom att göra vårt digitala mognadstest kommer ni få ett digitalt mognadsindex (DMI) mellan 0-100% samt rekommendationer och tips.

Kolla in mognadstestet